Διαδικτυακή Διδασκαλία και Μάθηση – Προσωπικά Δεδομένα

Διαδικτυακή Διδασκαλία και Μάθηση – Προσωπικά Δεδομένα

Το παρόν έγγραφο περιγράφει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των φοιτητών/τριών από τον Οργανισμό CYPRUS COLLEGE και τον Οργανισμό EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS (εφεξής το “Κολλέγιο“) στα πλαίσια και για τους σκοπούς της διαδικτυακής διδασκαλίας και μάθησης. Κατά την εν λόγω επεξεργασία το Κολλέγιο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ). Στο Κολλέγιο, η δέσμευσή μας για την εκπαίδευση εκτείνεται πέρα ​​από τα φυσικά στους χώρους του Κολλεγίου. Αναγνωρίζουμε το εξελισσόμενο τοπίο της Ανώτερης εκπαίδευσης και την αυξανόμενη ζήτηση για ευέλικτες επιλογές μάθησης. Με αυτήν την κατανόηση, δεσμευόμαστε πλήρως να παρέχουμε εκπαίδευση υψηλής ποιότητας μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, διασφαλίζοντας ότι οι Φοιτητές/τριες μας έχουν πρόσβαση στην αριστεία ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση. Το παρόν έγγραφο αφορά:

 • Φοιτητές/τριες που εγγράφονται σε προγράμματα σπουδών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Φοιτητές/τριες Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης). Οι Φοιτητές/τριες Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης θα συμμετέχουν σε όλα τα μαθήματά τους και μπορεί να παρακαθίσουν σε όλες τις εξετάσεις τους μέσω των διαδικτυακών πλατφόρμων που χρησιμοποιεί το Κολλέγιο για αυτό τον σκοπό, όπως θα καθορίσει το Κολλέγιο.
 • Φοιτητές/τριες που εγγράφονται σε προγράμματα σπουδών που κανονικά απαιτούν τη φυσική τους παρουσία στους χώρους του Κολλεγίου (Συμβατικοί/ές Φοιτητές/τριες). Οι Συμβατικοί/ές Φοιτητές/τριες μπορούν να επιλέξουν να παρακολουθήσουν διαδικτυακά μαθήματα ή μπορεί να κληθούν από το Κολλέγιο να συμμετέχουν σε διαδικτυακά μαθήματα και να παρακαθίσουν σε διαδικτυακές εξετάσεις, όπως το Κολλέγιο θα κρίνει κατάλληλο (για παράδειγμα, ως μέρος της πολιτικής του Κολλεγίου για ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στα συμβατικά προγράμματα σπουδών του -όπως η πολιτική για Ψηφιακά Ενισχυμένη Μάθηση (Digital Enhanced Learning)-, ή λόγω απόφασης του Κολλεγίου να υιοθετήσει τη “μεικτή μάθηση” (“blended learning”) που συνδυάζει συμβατικές και διαδικτυακές μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης, ή λόγω έκτακτων συνθηκών, όπως κατά τη διάρκεια πανδημίας).
 • Επιπλέον το έγγραφο αυτό αφορά και σε άλλες ειδικές συνθήκες κατά τις οποίες το Κολλέγιο για λόγους καλύτερης εφαρμογής υγειονομικών πρωτοκόλλων ή λόγω συνθηκών πέραν του ελέγχου του, ενδέχεται να εφαρμόζει διττό τρόπο προσφοράς των μαθημάτων. Σε αυτή την περίπτωση οι εγγεγραμμένοι/ες φοιτητές/τριες σε ένα μάθημα θα μπορούν να το παρακολουθούν: α) είτε δια ζώσης με φυσική παρουσία, β) είτε μέσω ταυτόχρονης διαδικτυακής αναμετάδοσης του μαθήματος για όσους/ες δεν μπορούν βρίσκονται στο Κολλέγιο με φυσική παρουσία.

Τα προσωπικά δεδομένα αναφέρονται σε πληροφορίες για οποιοδήποτε/α φοιτητή/τρια που συλλέγονται, καταγράφονται ή τυγχάνουν άλλης επεξεργασίας από το Κολλέγιο μέσω οποιασδήποτε από τις διαδικτυακές πλατφόρμες που χρησιμοποιεί το Κολλέγιο για σκοπούς διαδικτυακής διδασκαλίας και μάθησης. Οι εν λόγω πλατφόρμες είναι:

 • Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Blackboard, συμπεριλαμβανομένου του Blackboard Collaborate (“Πλατφόρμα”/“LMS”), που χρησιμοποιούνται για διαλέξεις, σεμινάρια και άλλες παρουσιάσεις από το διδακτικό προσωπικό, άλλες συναντήσεις μεταξύ διδακτικού προσωπικού και φοιτητών/τριών, συμπεριλαμβανομένων παρουσιάσεων από τους/τις φοιτητές/τριες (εις το εξής όλα από κοινού αναφερόμενα ως “Μαθήματα”), την υποβολή εργασιών από τους/τις φοιτητές/τριες και τη διεξαγωγή προφορικών και γραπτών διαδικτυακών εξετάσεων.
 • Proctorio GmbH (“Proctorio”), που χρησιμοποιείται για την επιτήρηση γραπτών διαδικτυακών εξετάσεων.

 

Οι πλατφόρμες Blackboard και Proctorio ενδέχεται να επεξεργάζονται δεδομένα εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επαρκής προστασία των σχετικών δεδομένων διασφαλίζεται μέσω της Συμφωνίας Επεξεργασίας Δεδομένων και των Τυποποιημένων Συμβατικών Ρήτρων που έχουν υπογραφεί μεταξύ του Κολλεγίου και των εν λόγω εταιρειών, όπως απαιτείται από τον ΓΚΠΔ.

 

Σκοποί επεξεργασίας

Η χρήση των εν λόγω διαδικτυακών πλατφόρμων συνεπάγεται την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των φοιτητών/τριών για τους ακόλουθους σκοπούς:

 1. Στοιχεία σύνδεσης (login) των φοιτητών/τριών, με σκοπό την ταυτοποίηση των φοιτητών/τριών που συμμετέχουν στα Μαθήματα και εξετάσεις και την καταγραφή της παρουσίας τους, καθώς και για να μπορούν να υποβάλλουν τις εργασίες τους ή να προβαίνουν σε παρουσιάσεις.
 2. Εργασίες, παρουσιάσεις και απαντήσεις των φοιτητών/τριών σε γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, που υποβάλλονται ή καταγράφονται μέσω της σχετικής διαδικτυακής πλατφόρμας, με σκοπό την πρόσβαση από το διδακτικό προσωπικό και την αξιολόγηση και βαθμολόγησή τους.
 3. Φωνή και εικόνα των φοιτητών/τριών, που καταγράφεται κατά τη διάρκεια Μαθήματος, όταν οι φοιτητές/τριες ενεργοποιήσουν την κάμερα στη συσκευή που χρησιμοποιούν για να συμμετέχουν στο Μάθημα, ούτως ώστε το διδακτικό προσωπικό και οι άλλοι/ες φοιτητές/τριες να μπορούν να τους βλέπουν και να τους ακούν. Η ενεργοποίηση της κάμερας από τους/τις φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια Μαθημάτων δεν είναι υποχρεωτική, εκτός όταν οι φοιτητές/τριες προβαίνουν οι ίδιοι/ες σε παρουσίαση προς το διδακτικό προσωπικό και/ή άλλους/ες φοιτητές/τριες για σκοπούς του Μαθήματος. Οι φοιτητές/τριες μπορούν αλλιώς να συμμετέχουν σε Μαθήματα και να υποβάλλουν απορίες ή να απαντούν σε ερωτήσεις μέσω γραπτού μηνύματος, χωρίς να ενεργοποιήσουν την κάμερά τους, εκτός εάν το επιλέξουν. Η καταγραφή της φωνής και εικόνας των φοιτητών/τριών κατά τη διάρκεια Μαθημάτων, ή εάν επιλέξουν σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή να ενεργοποιήσουν την κάμερά τους, θα είναι μέρος της οπτικοακουστικής καταγραφής του σχετικού Μαθήματος και επομένως θα είναι διαθέσιμη στο διδακτικό προσωπικό (για να χρησιμοποιηθεί, σε κατάλληλες περιπτώσεις, προς αξιολόγηση των φοιτητών/τριών και/ή διαχείριση του σχετικού μαθήματος) και σε όλους τους/τις φοιτητές/τριες της τάξης (για να χρησιμοποιηθεί για μαθησιακούς σκοπούς κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, για περίοδο μέχρι 6 μήνες).
 4. Φωνή και εικόνα των φοιτητών/τριών, που καταγράφεται κατά τη διάρκεια προφορικής διαδικτυακής εξέτασης. Η καταγραφή μέσω της κάμερας των φοιτητών/τριών, που πρέπει να είναι ενεργοποιημένη, θα είναι διαθέσιμη στο διδακτικό προσωπικό του συγκεκριμένου μαθήματος για σκοπούς αξιολόγησης και βαθμολόγησης των φοιτητών/τριών, σε εξεταστή/ές διορισθέντες από το Κολλέγιο για σκοπούς διασφάλισης της δίκαιης αξιολόγησης των φοιτητών/τριών και στον Κυπριακό Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) για σκοπούς πιστοποίησης και διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του ΔΙΠΑΕ με βάση το ισχύον δίκαιο.
 5. Εικόνα των φοιτητών/τριών, ήχος και άλλα δεδομένα που καταγράφονται κατά τη διάρκεια γραπτής διαδικτυακής εξέτασης, για σκοπούς επιτήρησης και ελέγχου συμμόρφωσης με τους κανόνες συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Ήχος και εικόνα από την κάμερα των φοιτητών/τριών, που πρέπει να είναι ενεργοποιημένη, θα καταγράφονται από το Proctorio.

  Πιο αναλυτικά το Proctorio διαθέτει τις ακόλουθες δυνατότητες που μπορούν να ενεργοποιηθούν ξεχωριστά κατά την κρίση του εξεταστή μόνο εντός της σελίδας των εξετάσεων και μόνο κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Το Proctorio μπορεί να καταγράψει εάν ο εξεταζόμενος απομακρύνθηκε (απομακρύνθηκε από τη σελίδα της εξέτασης), μπορεί να καταγράψει πατήματα πλήκτρων, μπορεί να καταγράψει όταν ο εξεταζόμενος αντιγράφει, αποκόπτει και επικολλά και αλλάζει το μέγεθος του προγράμματος περιήγησης, μπορεί να καταγράψει όταν ο θόρυβος του περιβάλλοντος φτάσει σε ένα επίπεδο υψηλότερο από τον λευκό θόρυβο του περιβάλλοντος της εξέτασης, μπορεί να καταγράψει όταν ο εξεταζόμενος μετακινεί το κεφάλι του/της από την κάμερα, μπορεί να καταγράψει εάν υπάρχουν άλλα άτομα στην περιοχή και μπορεί να καταγράψει τους συμμετέχοντες που δεν αλληλοεπίδρασαν με το πληκτρολόγιο και το ποντίκι για 20-30 δευτερόλεπτα και του οποίους το πρόσωπο δεν φαίνεται καθαρά στο βίντεο.

  Το Proctorio αποδίδει στον/την κάθε φοιτητή/τρια ένα βαθμό κλίμακας ως ένδειξη της πιθανότητας παράβασης των κανόνων εξέτασης. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα ευρήματα του Proctorio είναι στη διάθεση και κρίση των εξεταστών και μόνο αυτοί μπορούν να αξιολογήσουν τον βαθμό που ακολουθήθηκαν οι κανόνες της εξέτασης και θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να συζητήσουν το θέμα με τον/την ενδιαφερόμενο/η φοιτητή/τρια. Η οπτικοακουστική καταγραφή της εξέτασης θα είναι επίσης διαθέσιμη σε εξεταστή/ές διορισθέντες από το Κολλέγιο για σκοπούς διασφάλισης της δίκαιης αξιολόγησης των φοιτητών/τριών και στον ΔΙΠΑΕ για σκοπούς πιστοποίησης και διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του ΔΙΠΑΕ με βάση το ισχύον δίκαιο.

 6. Βαθμοί και αποτελέσματα εξετάσεων των φοιτητών/τριών, με σκοπό την κοινοποίησή τους στους/στις φοιτητές/τριες.
 7. Ορισμένα μαθήματα συμβατικών προγραμμάτων ενδέχεται να προσφέρονται με φυσική παρουσία των φοιτητών και ταυτόχρονη αναμετάδοση μέσω διαδικτύου. Σε αυτά τα μαθήματα:
  1. Μια κάμερα είναι τοποθετημένη στην τάξη για να καταγράφει μόνο τον πίνακα της τάξης. Η κάμερα λειτουργεί από τον καθηγητή για να ξεκινήσει, να διακόψει ή να σταματήσει τη λήψη. Η εικόνα του πίνακα της τάξης μαζί με τον ήχο κοινοποιούνται σε πραγματικό χρόνο στους φοιτητές μέσω του συστήματος διαχείρισης μάθησης Blackboard Learn Ultra.
  2. Σε ορισμένα τέτοια μαθήματα, μπορεί να πραγματοποιηθεί οπτικογράφηση της συνεδρίας η οποία θα είναι διαθέσιμη σε όλους τους φοιτητές της τάξης (για μαθησιακούς σκοπούς κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, για περίοδο έως 6 μηνών). Σε αυτές τις περιπτώσεις η εικόνα των φοιτητών που είναι φυσικά παρόντες θα καταγραφεί εάν εμφανιστούν στο μπροστινό μέρος του σταθερού οπτικού πεδίου της κάμερας, που είναι ο πίνακας της τάξης. Παρομοίως, η φωνή των μαθητών που είναι φυσικά παρόντες μπορεί να ηχογραφηθεί αν μιλούν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας (το μικρόφωνο φοριέται από τον εκάστοτε διδάσκοντα/διδάσκουσα).
 8. Όλα τα πιο πάνω δεδομένα και καταγραφές θα είναι διαθέσιμα και μπορεί να τύχουν επεξεργασίας από εξουσιοδοτημένο προσωπικού του [Τμήματος Συστημάτων Πληροφορικής και Λειτουργιών] του Κολλεγίου, για σκοπούς χειρισμού τεχνικών θεμάτων και διαχείρισης και συντήρησης των συστημάτων και/ή από άλλο εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Κολλεγίου για σκοπούς πιστοποίησης και διασφάλισης ποιότητας ή όταν είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 9. Όλα τα δεδομένα που καταγράφονται για σκοπούς επιτήρησης και ελέγχου συμμόρφωσης με τους κανόνες συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα διατηρούνται για περίοδο 2 μηνών.

Ασφάλεια και Απόρρητο:

Όλες οι διαδικασίες που σχετίζονται με τη συλλογή, επεξεργασία και διατήρηση προσωπικών δεδομένων πραγματοποιούνται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (ΓΚΠΔ), τις διατάξεις του νόμου Ν. 125(Ι)/2018, καθώς και τις ειδικές κατευθυντήριες γραμμές του Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου.

Όσον αφορά τις εξετάσεις, οι διαδικασίες αξιολόγησης και εξέτασης σχεδιάζονται σε πλήρη συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες νομικές απαιτήσεις. Η διασφάλιση του απορρήτου και η διασφάλιση της ακεραιότητας των εξετάσεων αποτελούν προτεραιότητα για το Κολλέγιο μας. Η ασφάλεια και το απόρρητο των φοιτητών μας είναι πρωταρχικής σημασίας για τη δέσμευσή μας να παρέχουμε υψηλής ποιότητας Διαδικτυακή Διδασκαλία και Μάθηση. Έχουμε εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο σύνολο μέτρων για την προστασία των πλατφορμών μάθησής μας και την προστασία των δεδομένων των φοιτητών:

 • Το Λογισμικό που επιλέξαμε χρησιμοποιεί ισχυρά πρωτόκολλα ασφαλείας για να εξασφαλίσει ένα ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον. Αυτό περιλαμβάνει κρυπτογράφηση της μετάδοσης δεδομένων, ασφαλείς διαδικασίες σύνδεσης και τακτικές ενημερώσεις ασφαλείας για την προστασία από αναδυόμενες απειλές.
 • Όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη μεταφορά δεδομένων εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας. Αυτά τα μέτρα έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση και καταστροφή.
 • Όλα τα δεδομένα που μεταδίδονται μέσα στο Λογισμικό μας, συμπεριλαμβανομένων των υποβολών των φοιτητών, της επικοινωνίας και των αξιολογήσεων, είναι κρυπτογραφημένα με χρήση αλγορίθμων κρυπτογράφησης που πληροί τα πρότυπα τυποποιημένων μορφοτύπων. Αυτό διασφαλίζει ότι ακόμη και στην σπάνια περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, τα δεδομένα παραμένουν ασφαλή και μη αναγνώσιμα.
 • Τηρούμε αυστηρά τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και άλλους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων. Αυτό διασφαλίζει ότι ο χειρισμός των δεδομένων των φοιτητών γίνεται με τη μέγιστη προσοχή και σε συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις.

Νομική βάση για σκοπούς του ΓΚΠΔ

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων με τον τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω είναι απαραίτητη:

 • αναφορικά με τους Φοιτητές/τριες Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, για την παροχή από το Κολλέγιο των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που έχει συμφωνήσει να τους παρέχει, δηλαδή τη συμμετοχή τους στα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών στα οποία έχουν εγγραφεί και σε εξ αποστάσεως εξετάσεις για την εξασφάλιση του σχετικού τίτλου σπουδών,
 • αναφορικά με τους/τις Συμβατικούς/ές Φοιτητές/τριες, για την παροχή από το Κολλέγιο των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που έχει συμφωνήσει να τους παρέχει όταν το Κολλέγιο κρίνει ότι ενδείκνυται η συμμετοχή τους σε διαδικτυακά μαθήματα και/ή εξετάσεις, για παράδειγμα:
 1. όταν λόγω εκτάκτων περιστάσεων, όπως κατά διάρκεια πανδημίας ή άλλων συμβάντων που εγείρουν θέματα υγείας ή ασφάλειας, το Κολλέγιο δεν είναι σε θέση να παρέχει τις υπηρεσίες του με τη φυσική παρουσία των φοιτητών/τριών στους χώρους του Κολλεγίου, ή
 2. σε περίπτωση που το Κολλέγιο αποφασίσει να υιοθετήσει τη “μεικτή μάθηση” που συνδυάζει συμβατικές και διαδικτυακές μεθόδους μάθησης και διδασκαλίας, ή
 • ως μέρος των πολιτικών του Κολλεγίου για ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στα συμβατικά προγράμματά του, όπως η πολιτική για Ψηφιακά Ενισχυμένη Μάθηση (Digital Enhanced Learning),

(γ) το έννομο συμφέρον του Κολλεγίου να συμμορφώνεται με την καθοδήγηση και άλλες απαιτήσεις του ΔΙΠΑΕ για σκοπούς πιστοποίησης και διασφάλισης της ποιότητας,

(δ)  το έννομο συμφέρον του Κολλεγίου να διασφαλίσει την τήρηση κατάλληλων αρχείων και την κατάλληλη διοικητική διαχείριση των προγραμμάτων σπουδών και υπηρεσιών του, την ορθή διαχείριση και συντήρηση των συστημάτων του και την επίλυση οποιωνδήποτε τεχνικών θεμάτων,

(ε)  το έννομο συμφέρον του Κολλεγίου να παρέχει σε όλους/ες τους/τις φοιτητές/τριες πρόσβαση σε κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό που αφορά τα μαθήματα και/ή το πρόγραμμα σπουδών τους, περιλαμβανομένων οπτικοακουστικών καταγραφών σχετικών Συνεδριών.

Η επεξεργασία της εικόνας και της φωνής των φοιτητών/τριών που καταγράφεται όταν οι φοιτητές/τριες επιλέξουν να ενεργοποιήσουν την κάμερά τους κατά τη διάρκεια Μαθήματος (για παράδειγμα, για να θέσουν ή απαντήσουν ερώτηση ή να προβούν σε σχόλιο προφορικά, αντί με γραπτό μήνυμα) βασίζεται στη συναίνεση των φοιτητών/τριών, που μαρτυρείται από την ενεργοποίηση της κάμεράς τους.

Άλλη επεξεργασία

Σημειώστε ότι το Κολλέγιο μπορεί να συλλέγει, καταγράφει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που αφορούν Εξ Αποστάσεως και Συμβατικούς/ές Φοιτητές/τριες με άλλους τρόπους και/για άλλους σκοπούς, για παράδειγμα μέσω της αίτησης εισδοχής φοιτητών/τριών και/ή προς επιβεβαίωση της πληρωμής των διδάκτρων. Πληροφορίες αναφορικά με την εν λόγω επεξεργασία από το Κολλέγιο είναι διαθέσιμη στην [Πολιτική Απορρήτου – ΓΚΠΔ] του Κολλεγίου στο [https://cycollege.ac.cy/el/privacy-policy].

Δικαιώματα των φοιτητών/τριών

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να ασκήσουν οποιαδήποτε από τα δικαιώματα που τους δίνονται από τον ΓΚΠΔ (για παράδειγμα, να έχουν πρόσβαση και να εξασφαλίζουν αντίγραφα των δεδομένων τους, να ζητήσουν διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων τους ή να εναντιωθούν σε συγκεκριμένη επεξεργασία ή να ζητήσουν τον περιορισμό της) επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Κολλεγίου στο [email protected]