Ακαδημαϊκοί Κανονισμοί

› Ακαδημαϊκό Ετος

Το Ακαδημαϊκό Ετος αποτελείται από 2 τετράμηνα, το Φθινοπωρινό (Fall) και το Εαρινό (Spring) διάρκειας 17 εβδομάδων το καθένα συμπεριλαμβανομένων των εγγραφών, αργιών/διακοπών και των τελικών εξετάσεων. Το Φθινοπωρινό (Fall) τετράμηνο αρχίζει την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη και το Εαρινό (Spring) τετράμηνο την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου. Επιπλέον, η Καλοκαιρινή περίοδος (Summer Session) διαρκεί από τις αρχές Ιουνίου μέχρι τέλος Ιουλίου.

› Ακαδημαϊκή Δεοντολογία

Οι φοιτητές οφείλουν να σέβονται την ακαδημαϊκή δεοντολογία και να μην προβαίνουν σε οικειοποίηση μέρους ή ολόκληρης της πνευματικής εργασίας άλλων. Τέτοιες ενέργειες, όπως η χρήση δόλου σε εξετάσεις, η νοθεία και η πλαστογράφηση πληροφοριών ή εγγράφων, θεωρούνται αξιόποινες πράξεις και παραπέμπονται στην Πειθαρχική Επιτροπή του κολεγίου, της οποίας προεδρεύει ο, Διευθυντής του Κολεγίου και μπορεί να λαμβάνει πειθαρχικά μέτρα σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαδημαϊκής ανειλικρίνειας, απάτης, λογοκλοπής και ανήθικης συμπεριφοράς. Οι φοιτητές/τριες που αποτυγχάνουν να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς του κολεγίου υπόκεινται σε κυρώσεις που κυμαίνονται από την αποτυχία στο μάθημα μέχρι και την αποβολή από το κολέγιο.

Πολιτική Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας
Από όλους τους φοιτητές του Cyprus College αναμένεται εντιμότητα και ακεραιότητα. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε συμπεριφορά είναι επιζήμια για τον ρόλο του Κολλεγίου ως ακαδημαϊκού ιδρύματος, αναμένεται ότι θα καταγγέλλεται στο αρμόδιο Διδακτικό Προσωπικό. Η λογοκλοπή και η αντιγραφή στις εξετάσεις είναι παραδείγματα ακαδημαϊκής ανειλικρίνειας και, ως εκ τούτου, θεωρούνται απαράδεκτες.

Λογοκλοπή
Είναι η οικειοποίηση της εργασίας κάποιου άλλου. Μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής:

 • Υποβολή της εργασίας άλλου φοιτητή ως δικής σου.
 • Παράφραση ή σύνοψη χωρίς υπόδειξη της πηγής.
 • Κατευθείαν παράθεση ή αυτολεξεί αντιγραφή του όλου ή μέρους της εργασίας άλλου χωρίς αναγνώριση ή υπόδειξη της πηγής.
 • Παράλειψη υπόδειξης της πηγής (ή των πηγών) των ιδεών ή φράσεων/ προτάσεων/ παραγράφων που αντλήθηκαν από την εργασία άλλου ατόμου.
 • Υποβολή έρευνας, εργασίας ή έργου που εξασφαλίστηκε με αγορά, δανεισμό ή κλοπή, ως δικών σου.

Αντιγραφή
Η αντιγραφή στις εξετάσεις προσδιορίζεται ως το να παρέχεις ή να λαμβάνεις μη εξουσιοδοτημένη βοήθεια πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά την εξέταση, λόγου χάρη:

 • Συνεργασία πριν την εξέταση όταν η συγκεκριμένη συνεργασία απαγορεύεται ρητά από τον εκπαιδευτή.
 • Οποιοδήποτε είδος συνεργασίας κατά τη διάρκεια της εξέτασης, εκτός και αν επιτρέπεται ρητά από τον εκπαιδευτή.
 • Η χρήση σημειώσεων, βιβλίων ή άλλων βοηθημάτων κατά τη διάρκεια της εξέτασης, εκτός και αν επιτρέπεται από τον εκπαιδευτή.
 • Το να διαβάζεις το γραπτό άλλου φοιτητή κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου.
 • Το να επιτρέπεις σε άλλο φοιτητή να διαβάσει το γραπτό σου κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου.
 • Το να διευθετείς με κάποιον άλλο να παρακαθίσει στην εξέταση στη θέση σου.
 • Η διαβίβαση πληροφοριών για τις εξετάσεις σε φοιτητές που δεν έχουν ακόμη παρακαθίσει στη συγκεκριμένη εξέταση.
  Ποινές και Διαδικασίες
  Μέλος του Διδακτικού Προσωπικού μπορεί να προβεί σε ένα ή σε συνδυασμό των εξής σε περίπτωση λογοκλοπής ή αντιγραφής:
 • Εκ νέου συγγραφή του δοκιμίου που περιέχει υλικό λογοκλοπής.
 • Μείωση του βαθμού του δοκιμίου/της εργασίας.
 • Αποτυχία (απόδοση βαθμού κάτω από τη βάση) σε δοκίμιο που περιέχει υλικό λογοκλοπής.
 • Αποτυχία σε εξέταση όπου πραγματοποιήθηκε αντιγραφή.
 • Μείωση του βαθμού για το μάθημα.
 • Αποτυχία στο συγκεκριμένο μάθημα.
 • Παραπομπή περίπτωσης στην Πειθαρχική Επιτροπή για περαιτέρω ενέργειες που μπορεί να περιλαμβάνουν ακαδημαϊκή αναστολή ή αποβολή.

Τα μέλη του Διδακτικού Προσωπικού οφείλουν να αναφέρουν γραπτώς στη Γραμματεία (μέσω του αρμόδιου Συντονιστή Προγράμματος) όλες τις κυρώσεις που επιβάλλουν, μαζί με σύντομη περιγραφή του περιστατικού. Επιπρόσθετα, αν μέλος του Διδακτικού Προσωπικού ανακοινώσει αποτυχία στο συγκεκριμένο μάθημα ως πιθανή συνέπεια ακαδημαϊκής ανειλικρίνειας, ο φοιτητής που θα υποστεί τη συγκεκριμένη κύρωση δεν θα έχει δικαίωμα απόσυρσης από το μάθημα.

› Διαδικασία Αναθεώρησης Βαθμών
Σε περίπτωση που ο φοιτητής/τρια πιστεύει ότι έλαβε βαθμό ο οποίος είναι διαφορετικός από ότι ανέμενε τότε μπορεί να επικοινωνήσει με τον καθηγητή/ τρια του συγκεκριμένου μαθήματος για περισσότερες διευκρινίσεις. Αν αυτό δεν οδηγήσει σε κάποιο αποτέλεσμα τότε ο φοιτητής/τρια μπορεί να υποβάλει ένσταση στη Γραμματεία (Office of the Registrar).

Η Γραμματεία θα διαβιβάσει το αντίγραφο της ένστασης στον υπεύθυνο του προγράμματος, ο οποίος θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι προηγουμένως δεν έγινε λάθος από τον/την καθηγητή/τρια. Εάν όντως δεν έγινε, θα αναθέσει επανεκτίμηση της τελικής εξέτασης από άλλο καθηγητή/τρια. Στην περίπτωση μεγάλης διαφοράς μεταξύ των δύο αξιολογήσεων όπου απαιτείται αλλαγή βαθμού, ο μέσος όρος των δύο αξιολογήσεων θα αποδοθεί ως τελικός βαθμός του μαθήματος. Οι αλλαγές των βαθμών που προκύπτουν από την πιο πάνω διαδικασία απαιτούν την έγκριση του Διευθυντή του Κολεγίου.

Η ένσταση για αναθεώρηση ενός βαθμού πρέπει να γίνει από τον φοιτητή/τρια εντός 4 εβδομάδων από την ημερομηνία ανακοίνωσης των τελικών βαθμών.
*Η ένσταση πρέπει να αφορά μόνο την τελική εξέταση.
Το δικαίωμα ένστασης είναι 34 ευρώ.

› Εργασίες/Εξετάσεις
Εκτός της τελικής εξέτασης, οι Εκπαιδευτές οφείλουν να ετοιμάσουν τουλάχιστον μία επιπρόσθετη βασική εξέταση ή αντίστοιχή της, κατά τη διάρκεια κάθε τετραμήνου, όποια στιγμή κρίνουν ως κατάλληλη, σύμφωνα με το πλάνο αξιολόγησης που εμφανίζεται στο αναλυτικό πρόγραμμα/διάγραμμα του μαθήματος.

Ενθαρρύνονται επίσης να αναθέτουν κουίζ και κατ’ οίκον εργασίες, προκειμένου οι φοιτητές να αντιληφθούν καλύτερα την ύλη του τετραμήνου.
Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους φοιτητές να περατώσουν ερευνητικά προγράμματα που απαιτούν τη χρήση της Βιβλιοθήκης του Cyprus College. O Συντονιστής Προγράμματος επιβλέπει την προετοιμασία των εξετάσεων.

› Ακύρωση Μαθημάτων
Το κολέγιο έχει το δικαίωμα να ακυρώσει μαθήματα στα οποία δεν έχει εγγραφεί ικανοποιητικός αριθμός φοιτητών.
› Αλλαγή Βαθμολογίας
Μόλις υποβληθούν οι βαθμοί στη Γραμματεία (Office of the Registrar) δεν επιτρέπονται αλλαγές, εκτός και αν ένας καθηγητής/τρια συμπληρώσει το απαραίτητο έντυπο για “Αλλαγή βαθμολογίας” (Change of Grade) στο οποίο θα εξηγεί το λόγο αλλαγής του βαθμού.
› Αλλαγή Προσωπικών Στοιχείων
Είναι υποχρέωση του/της φοιτητή/τριας να ενημερώσει τη Γραμματεία (Office of the Registrar) για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία του/της (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail κλπ). Σε περίπτωση αλλαγής από ένα κλάδο σε άλλο τότε ο φοιτητής/τρια θα πρέπει να λάβει την έγκριση του συμβούλου του/της.
› Παρουσία στην Τάξη

Αναμένεται ότι οι φοιτητές/τριες θα παρακολουθούν κανονικά τα μαθήματά τους. Οι κανόνες για τις απουσίες ανακοινώνονται από τους καθηγητές/ τριες. Σε γενικές γραμμές, οι απουσίες από τα μαθήματα ή/και τα εργαστήρια επηρεάζουν την τελική βαθμολογία. Σε περιπτώσεις προσωπικής ή ιατρικής έκτακτης ανάγκης ο φοιτητής/τρια πρέπει να λάβει άδεια για την απουσία ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό να ενημερώσει τον καθηγητή/τρια. Σε κάθε περίπτωση οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να αναπληρώσουν τα χαμένα μαθήματα.

Ονομαστικός Κατάλογος Φοιτητών ανά Μάθημα
Τα μέλη του Διδακτικού Προσωπικού σημειώνουν υποχρεωτικά τις απουσίες στην έναρξη κάθε διάλεξης. Με την έναρξη του τετραμήνου, κάθε μέλος του Διδακτικού Προσωπικού παίρνει από τη Γραμματεία τον Ονομαστικό Κατάλογο Φοιτητών ανά Μάθημα. Οι Κατάλογοι αυτοί αποτελούν παράλληλα Φύλλα Παρουσίας που πρέπει να συμπληρώνονται ευκρινώς και να υποβάλλονται στον Συντονιστή Προγράμματος μαζί με τους Καταλόγους Βαθμολογίας. Λεπτομερής ανάλυση της αξιολόγησης κάθε φοιτητή δηλώνεται και στον Κατάλογο Φοιτητών ανά Μάθημα. Το Διδακτικό Προσωπικό οφείλει επίσης να υποβάλλει τους βαθμούς των τελικών εξετάσεων.

› Κατάταξη Φοιτητών

Η ταξινόμηση των φοιτητών ως πρωτοετής, δευτεροετής, τριτοετής και τεταρτοετής εξαρτάται από τον αριθμό των ECTS τα οποία ολοκληρώθηκαν επιτυχώς εντός ενός τετραμήνου. Τα ΕCTS για κάθε κατάταξη είναι:
0-60 Πρωτοετής
61-120 Δευτεροετής
121-180 Τριτοετής
181 και άνω Τεταρτοετής
Με βάση τον αριθμό ECTS εντός του τετραμήνου, οι φοιτητές κατατάσσονται ως μερικής ή πλήρους απασχόλησης κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Πλήρης απασχόληση
Φοιτητής/τρια πλήρους φοίτησης είναι αυτός/η που εγγεγραμμένος/η για τουλάχιστον 30 ECTS κατά τη διάρκεια του φθινοπωρινού ή Εαρινού τεραμήνου και τουλάχιστο για 15 ECTS κατά τη διάρκεια του εαλοκαιρινού τετραμήνου.

Μερικής απασχόλησης
Φοιτητής μερικής φοίτησης είναι αυτός/η που είναι εγγεγραμμένος/η για λιγότερα από 30 ECTS κατά τη διάρκεια του φθινοπωρινού ή Εαρινού εξαμήνου και λιγότερα από 15 ECTS κατά τη διάρκεια του εαλοκαιρινού τετραμήνου.

› Πολιτική Παραπόνων και Καταγγελιών
Σε περίπτωση που φοιτητής/τρια επιθυμεί να καταθέσει παράπονο/καταγγελία θα πρέπει αρχικά να καταθέσει προφορικά αυτό στον/ην υπεύθυνο/η του προγράμματος, ο/η οποίος/α εν συνεχεία θα διαβιβάσει το παράπονο στον διευθυντή του Κολεγίου. Ο διευθυντής θα ζητήσει άμεσα συνάντηση με τον/ην παραπονούμενο/η ώστε να διευθετηθεί το παράπονο. Εάν μετά και από τη συνάντηση με τον Διευθυντή το παράπονο δεν διευθετηθεί τότε ο παραπονούμενος/η έχει το δικαίωμα να υποβάλει και γραπτώς το παράπονο του/της στην Πειθαρχική Επιτροπή του Κολεγίου η οποία θα επιληφθεί του θέματος. Η επιτροπή, με βάσει και το παράπονο, θα μπορεί να καλέσει τον παραπονούμενο/η, αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους, για να δώσουν τη δική τους εκδοχή ώστε να είναι σε θέση να λάβει απόφαση για το εν λόγο θέμα. Η Πειθαρχική Επιτροπή αποτελείται από τον Διευθυντή του Κολεγίου, δύο μέλη του διδακτικού προσωπικού και τον εκπρόσωπο των φοιτητών. Επίσης στην επιτροπή θα λαμβάνει μέρος ex-officio ο συντονιστής του προγράμματος στο οποίο φοιτά ο παραπονούμενος/η. Θέματα τα οποία μπορεί να γίνουν αποδεκτά για εξέταση από την πειθαρχική επιτροπή στο πλαίσιο ενός παραπόνου μπορεί να αφορούν διαπληκτισμό ενός φοιτητής/τριας με διδάσκοντα, σεξουαλική παρενόχληση, αλλά και ζητήματα ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, καθώς και ζητήματα δικαιωμάτων των φοιτητών/τριων τα οποία μπορεί να προκύπτουν από τυχόν παραβίαση των κανονισμών του Κολεγίου.
› Στοιχεία των Φοιτητών
To Cyprus College θεωρεί τα ακαδημαϊκά και προσωπικά στοιχεία του φοιτητή/τριας ως απόρρητα και τα οποία δε δημοσιοποιούνται παρά μόνο με τη γραπτή συγκατάθεση του φοιτητή/τριας. Καθηγητές, διοικητικοί υπάλληλοι του κολεγίου, κρατικές υπηρεσίες της Δημοκρατίας καθώς και ο γονέας/κηδεμόνας μπορούν να πάρουν αντίγραφο της αναλυτικής βαθμολογίας (transcript) χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του φοιτητή/τριας για σκοπούς που αφορούν αποκλειστικά θέματα κρατικών υπηρεσιών όπως απαιτείται από τη νομοθεσία.
› Μαθήματα σε καθεστώς Επιτυχίας/Αποτυχίας
Οι σπουδαστές με καλή ακαδημαϊκή επίδοση μπορούν να επιλέξουν έως και 24 ECTS στην περίπτωση πτυχίου με το καθεστώς επιτυχίας/αποτυχίας και 12 ECTS στην περίπτωση διπλώματος. Σε οποιοδήποτε φοιτητή/τρια μπορεί να επιτραπεί να παρακολουθήσει το πολύ δύο μαθήματα με καθεστώς επιτυχίας/αποτυχίας σε ένα ακαδημαϊκό έτος. Τα μαθήματα κατεύθυνσης ενός φοιτητή/τριας και αυτά που θεωρούνται συσχετισμένα με την ειδικότητά του/της, δεν μπορούν να επιλεγούν με το καθεστώς επιτυχίας/αποτυχίας. Σε περίπτωση καθεστώτος επιτυχίας/αποτυχίας μόνο ο βαθμός F υπολογίζεται στη Γενική Βαθμολογία ενός φοιτητής/τριας. Οι φοιτητές πρέπει να ειδοποιήσουν το Γραφείο της Γραμματείας για την πρόθεσή τους να παρακολουθήσουν ένα μάθημα με το καθεστώς επιτυχίας/αποτυχίας εντός των πρώτων δύο εβδομάδων του Φθινοπωρινού η Εαρινού τετράμηνου και εντός της πρώτης εβδομάδας όσον αφορά το καλοκαιρινό τετράμηνο.
› Διπλώματα - Πτυχία

Δίπλωμα
Το Δίπλωμα απαιτεί 120 ECTS και ολοκληρώνεται σε περίοδο δύο ετών.

Πτυχίο
Το Πτυχίο απαιτεί 240 ECTS και ολοκληρώνεται σε περίοδο τεσσάρων ετών.

Σχετικά Αρχεία
Αίτηση Έκδοσης Τίτλου Σπουδών (Λευκωσία)Αίτηση Έκδοσης Τίτλου Σπουδών (Λευκωσία)

› Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφορών Μονάδων - ECTS

Τα ECTS (ευρωπαϊκό σύστημα) δηλώνουν το φόρτο εργασίας που χρειάζεται για να επιτύχει ο/η φοιτητής/τρια τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος σπουδών του/της. Ο φόρτος εργασίας συνίσταται στο χρόνο που υπολογίζεται ότι χρειάζεται να αφιερώσει ένας φοιτητής/τρια για να ολοκληρώσει τις μαθησιακές δραστηριότητες που απαιτούνται για την επιτυχή συμπλήρωση των αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων.

› Πολιτική Βαθμολόγησης

Τα μέλη του Διδακτικού Προσωπικού έχουν την ευθύνη να εξηγήσουν στους φοιτητές κάθε ζήτημα που άπτεται της διαδικασίας βαθμολόγησης.

Τα μέλη του Διδακτικού Προσωπικού καλούνται να είναι δίκαιοι κατά τη διαδικασία βαθμολόγησης, ανεξαρτήτως της πίεσης που ενδεχομένως τους ασκηθεί από ορισμένους φοιτητές. Οι βαθμοί αντανακλούν την επίδοση των φοιτητών, που είναι μετρήσιμη, και γίνονται εύκολα κατανοητοί από τους φοιτητές.

Γενικός Μέσος Όρος Βαθμολογίας
Ο γενικός μέσος όρος βαθμολογίας (G.P.A.) υπολογίζεται για κάθε φοιτητή/ τρια στο τέλος κάθε τετραμήνου. Ο γενικός μέσος όρος (G.P.A.)υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το συνολικό αριθμό πιστωτικών μονάδων για κάθε μάθημα με τις μονάδες που αντιστοιχούν στο κάθε βαθμό και στη συνέχεια προστίθεται το γινόμενο όλων των μαθημάτων. Το ολικό αποτέλεσμα διαιρείται με τον αριθμό των πιστωτικών μονάδων που παρακολουθεί ένας φοιτητής κατά τη διάρκεια του τετραμήνου. Μόνο οι βαθμοί “I”, “W”, “P” και “AU” δεν συνυπολογίζονται στο γενικό μέσο όρο (G.P.A.).

Πληροφόρηση Βαθμολογίας
Οι βαθμολογίες εκδίδονται στο τέλος κάθε τετραμήνου και αποστέλονται σε όλους τους φοιτητές σε προσωπικά μηνύματα. Οι φοιτητές μπορούν επίσης να ζητήσουν την ακαδημαϊκή τους επίδοση από την Γραμματεία του Κολλεγίου.

Κατάλογοι Βαθμολογίας
Οι Κατάλογοι Βαθμολογίας ετοιμάζονται από τα μέλη του Διδακτικού Προσωπικού και υποβάλλονται στον Συντονιστή Προγράμματος και έπειτα στη Γραμματεία. Ο Συντονιστής Προγράμματος επιβλέπει τους Καταλόγους Βαθμολογίας.

Οι βαθμοί που απονέμονται για συμμετοχή στο μάθημα, ενδιάμεσες εξετάσεις, εργασίες, τελικές εξετάσεις κτλ., συνάδουν με τις πληροφορίες που αναφέρονται στο διάγραμμα ύλης/οδηγό προγράμματος.
Στη συνέχεια, οι βαθμολογίες αποστέλλονται στους φοιτητές με μήνυμα.

› Βαθμολογικό Σύστημα

Το βαθμολογικό σύστημα που χρησιμοποιείται από το Cyprus College είναι το εξής: 

ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
A Άριστα 4.0 90 και άνω
B+ Πολύ καλά 3.5 85-89
B Καλά 3.0 80-84
C+ Σχεδόν καλά 2.5 75-79
C Μέτρια 2.0 70-74
D+ Κάτω του μέτριου 1.5 65-69
D Φτωχά 1.0 60-64
F Αποτυχία 0
I Ελλιπής 0
W Απόσυρση 0
P Επιτυχής Παρακολούθηση 0
AU Παρακολούθηση 0

 

 • Ο βαθμός «Ι» δίνεται όταν ο φοιτητής/τρια έχει διατηρήσει ικανοποιητικές επιδόσεις κατά την διάρκεια του μαθήματος αλλά δεν ήταν σε θέση να ολοκληρώσει επιτυχώς ένα μέρος των εργασιών και των απαιτήσεων του μαθήματος (π.χ. τελική εξέταση) και οι λόγοι που προβάλλονται έγιναν αποδεκτοί από τον καθηγητή/τρια του συγκεκριμένου μαθήματος. Είναι ευθύνη του φοιτητή/τριας να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που επεξηγούν πλήρως τους λόγους για τους οποίους δεν καθίσταται δυνατή η επιτυχής συμπλήρωση των απαιτήσεων του μαθήματος καθώς και η συνεννόηση για τη διαδικασία ολοκλήρωσής του. Είναι υποχρέωση του φοιτητή/τριας, ύστερα από συνεννόηση με τον καθηγητή/τρια να εκπληρώσει τις εναπομείνασες υποχρεώσεις του μαθήματος εντός των πρώτων τεσσάρων εβδομάδων του επόμενου τετραμήνου. Αποτυχία του φοιτητή/τριας να ολοκληρώσει τις εργασίες στο συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο θα οδηγήσει σε αποτυχία (F) του συγκεκριμένου μαθήματος.
 • Ο βαθμός «W» υποδηλώνει την απόσυρση από ένα μάθημα πριν από την συγκεκριμένη χρονική περίοδο που αναφέρεται στην πολιτική απόσυρσης.
 • Ο βαθμός «P» δεν υπολογίζεται στο γενικό μέσο όρο (G.P.A.) αλλά συνυπολογίζεται έναντι των πιστωτικών μονάδων.
 • Ο βαθμός «F» υπολογίζεται στο γενικό μέσο όρο (G.P.A.).
 • Οι φοιτητές που εγγράφονται για «Audit» πρέπει να δηλώσουν την πρόθεσή τους κατά τη στιγμή της εγγραφής. Οι σπουδαστές που εγγράφονται για ένα μάθημα σε αυτή τη βάση δεν λαμβάνουν πίστωση.
 • Μαθήματα τα οποία μεταφέρονται από άλλο ακαδημαϊκό ίδρυμα δεν συνυπολογίζονται στον υπολογισμό του γενικού μέσου όρου (G.P.A.).
› Τελετή Αποφοίτησης

Οι φοιτητές που επιθυμούν να παραστούν στην ετήσια Τελετή Αποφοίτησης του Κολλεγίου καλούνται να υποβάλουν αίτηση στο Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας. Οι φοιτητές που θα αποφοιτήσουν τέλος του Φθινοπωρινού Τετραμήνου έχουν δικαίωμα να παραστούν στην Εαρινή Τελετή Αποφοίτησης. Οι φοιτητές που θα αποφοιτήσουν την Καλοκαιρινή Περίοδο μπορούν να συμμετάσχουν στην αμέσως προηγούμενη Τελετή Αποφοίτησης.

Στην Τελετή Αποφοίτησης δεν απονέμονται τίτλοι σπουδών. Η συμμετοχή στην Τελετή Αποφοίτησης δεν συνεπάγεται ότι ο φοιτητής έχει εκπληρώσει τις προϋποθέσεις αποφοίτησης.

› Διάκριση Αποφοίτησης

Οι απόφοιτοι κατατάσσονται ανάλογα με την ακαδημαϊκή επίδοση ως εξής:
SUMMA CUM LAUDE – τελικό G.P.A. μεταξύ 3.85-4.00
MAGNA CUM LAUDE – τελικό G.P.A. μεταξύ 3.65-3.84
CUM LAUDE – τελικό G.P.A. μεταξύ 3.50-3.64

Για να είναι επιλέξιμοι για διάκριση, οι φοιτητές πρέπει να ολοκληρώσουν τουλάχιστον 60 ECTS στο Cyprus College. ECTS τα οποία έχουν μεταφερθεί από άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα δεν υπολογίζονται στον καθορισμό της διάκρισης.

› Κριτήρια για Αποφοίτηση/Έκδοση Τίτλου Σπουδών

Τα κριτήρια αποφοίτησης για ένα φοιτητή/τρια είναι τα ακόλουθα:

 • Να συμπληρωθούν οι απαιτήσεις του προγράμματος, όπως αυτό διευκρινίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών.
 • Να συμπληρώσει τα απαιτούμενα ECTS του κλάδου σπουδών.
 • Να διατηρεί γενικό μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 2.00 για το σύνολο των ECTS που εξασφαλίζει στο Cyprus College.
 • Να διευθετήσει όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στο Κολλέγιο προτού του χορηγηθεί βεβαίωση για αποφοίτηση και ο τίτλος σπουδών.

Αίτηση για Έκδοση Τίτλου Σπουδών

Όσοι φοιτητές πληρούν όλα τα κριτήρια για έκδοση του Τίτλου Σπουδών ενημερώνονται από την Γραμματεία για να υποβάλουν σχετική αίτηση μαζί με τα αντίστοιχο τέλος. (Τέλος Έκδοσης Τίτλου Σπουδών €60).

Η αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται εγκαίρως, ως εξής:

Χειμερινό Τετράμηνο: Τελευταία βδομάδα του Νοεμβρίου

Εαρινό Τετράμηνο: Τελευταία βδομάδα του Απριλίου

Καλοκαιρινή Περίοδος: Τελευταία βδομάδα του Ιουνίου

Η Γραμματεία δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε φοιτητή παραλείψει να υποβάλει έγκαιρα την σχετική αίτηση.

Για απορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία:

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: +35722713014, +35722713165

Ηλ.Ταχυδρομείο: [email protected]

Απονομή Τίτλου Σπουδών
Οι τίτλοι σπουδών απονέμονται τον Μάρτιο/Απρίλιο και Σεπτέμβριο/Οκτώβριο. Η Γραμματεία θα προβεί στην έκδοση πτυχίου όταν ο/η φοιτητής/τρια έχει εκπληρώσει όλες τις απατήσεις αποφοίτησης.

› Γλώσσα Διδασκαλίας

Η γλώσσα διδασκαλίας στο Cyprus College είναι η ελληνική. Η γλώσσα διδασκαλίας για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα διευκρινίζεται στα σχετικά έγγραφα που υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για καταχώριση του αντίστοιχου εκπαιδευτικού προγράμματος.

› Tιμητικές Διακρίσεις Σχολής

Οι τιμητικές διακρίσεις απονέμονται σε φοιτητές που έχουν επιτύχει γενικό μέσο όρο (G.P.A.) 3.5 ή ψηλότερο σε ένα τετράμηνο και ήταν εγγεγραμμένοι για τουλάχιστον 30 ECTS (εξαιρουμένων των βαθμών του “P”).

Τιμητικές Διακρίσεις απονέμονται ως εξής:
1η Διάκριση 3.85 – 4.00
2η Διάκριση 3.65 – 3.84
3η Διάκριση 3.50 – 3.64

Στον κατάλογο δεν μπορούν να συμπεριληφθούν φοιτητές/τριες που έλαβαν βαθμούς «F» ή «D» κατά το συγκεκριμένο τετράμηνο.

› Μέγιστος Αριθμός Μαθημάτων

Φθινοπωρινό και Εαρινό Τετράμηνο
Οι φοιτητές/ τριες μπορούν να κάνουν εγγραφή το μέγιστο σε 30 ECTS κάθε τετράμηνο.

Καλοκαιρινή Περίοδος
Οι φοιτητές/ τριες μπορούν να κάνουν εγγραφή το μέγιστο σε 15 ECTS.

› Καθεστώς Δοκιμασίας
Οι φοιτητές/τριες των οποίων ο Γενικός Μέσος Όρος Βαθμολογίας είναι χαμηλότερου από “C” (ή G.P.A 2.0) τίθενται σε καθεστώς δοκιμασίας. Ένας φοιτητής/ τρια, ο/η οποίος/α παραμένει στο καθεστώς δοκιμασίας για δύο συνεχόμενα τετράμηνα αντιμετωπίζει πιθανή απόρριψη από το Κολέγιο.
› Εγγραφές
Η Γραμματεία (Office of the Registrar) ανακοινώνει αναλυτικές πληροφορίες για τους κανονισμούς και τις ημερομηνίες εγγραφών (επιλογή μαθημάτων) για κάθε τετράμηνο.

Οι φοιτητές οφείλουν να συναντηθούν με τον Ακαδημαϊκό τους Σύμβουλο για καθοδήγηση πριν ή κατά την καθορισμένη ημέρα εγγραφών τους. Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τυχόν οικονομικές εκκρεμότητες κατά την ημέρα των εγγραφών τους ώστε να λάβουν το πρόγραμμα ων μαθημάτων τους. Το πρόγραμμα μπορούν να το τροποποιήσουν κατά την διάρκεια της περιόδου Προσθαφαίρεσης Μαθημάτων τις δυο πρώτες εβδομάδες κάθε εξάμηνου.

› Επανάληψη Μαθήματος
Αν φοιτητής επαναλάβει συγκεκριμένο μάθημα, η νέα βαθμολογία θα συμπεριληφθεί στον γενικό μέσο όρο του φοιτητή. Ο προηγούμενος βαθμός δεν θα συμπεριληφθεί στον μέσο όρο βαθμολογίας του φοιτητή, εντούτοις θα καταγραφεί στο μόνιμο ακαδημαϊκό μητρώο του/της και στην αναλυτική βαθμολογία.
› Δικαιώματα και Ευθύνες των Φοιτητών

Προοίμιο
Tα ακαδημαϊκά ιδρύματα οφείλουν να ενθαρρύνουν τους φοιτητές να διευρύνουν την κριτική τους ικανότητα και να δραστηριοποιηθούν στη διαρκή και ανεξάρτητη αναζήτηση της αλήθειας. Συνεπώς, η απρόσκοπτη έρευνα και η ελεύθερη έκφραση είναι σημαντικές όταν συνάδουν με την εκάστοτε μέθοδο διδασκαλίας. Οι φοιτητές έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τα υψηλότερα πρότυπα. Ως μέλη αυτής της κοινότητας, έχουν καθήκον να ασκούν και να εκτιμούν την ελευθερία την οποία διδάσκονται. Συνεπώς, θα πρέπει στην τάξη, στην πανεπιστημιούπολη και στην ευρύτερη κοινότητα, να επικρατούν οι κατάλληλες ευκαιρίες προς αυτό τον σκοπό. Οι φοιτητές οφείλουν να εξασκούν τα δικαιώματά τους με ωριμότητα και υπευθυνότητα. Η προώθηση της ανώτερης μάθησης θα πρέπει να είναι ευθύνη όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Το Κολλέγιο έχει καθήκον να αναπτύξει πολιτικές και διαδικασίες που θωρακίζουν την ακαδημαϊκή ελευθερία. Σε ευθυγράμμιση με την κοινωνική αυτή διεργασία, τα δικαιώματα και τα προνόμια των φοιτητών ως πολιτών ή κατοίκων της Κύπρου δεν πρόκειται να αγνοηθούν.

Ακαδημαϊκή Καθοδήγηση
Οι φοιτητές έχουν την ευθύνη να ζητούν ακαδημαϊκή καθοδήγηση κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Κολλέγιο. Για να εκπληρώσουν την ευθύνη αυτή, έχουν δικαίωμα εύλογης πρόσβασης σε επαγγελματική συμβουλευτική σχετικά με όλες τις πτυχές των ακαδημαϊκών τους προγραμμάτων και τους επαγγελματικούς στόχους που αφορούν τα συγκεκριμένα ακαδημαϊκά προγράμματα. Από τους ακαδημαϊκούς συμβούλους, οι φοιτητές μπορούν να αναμένουν συμβουλές σχετικά με την επιλογή κύριων και υποστηρικτικών μαθημάτων, και μαθημάτων Γενικής Εκπαίδευσης που άπτονται των στόχων και ενδιαφερόντων τους, καθώς και για ζητήματα που αφορούν τους κανονισμούς και τις διαδικασίες που διέπουν τα τμήματα του Κολλεγίου.

Από άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες του Κολλεγίου, οι φοιτητές μπορούν να αναμένουν καθοδήγηση για ζητήματα που αφορούν κανονισμούς και διαδικασίες της Πολιτείας και του Κολλεγίου. Οι φοιτητές έχουν ευθύνη να συμβουλεύονται τους απαιτούμενους καταλόγους, προγράμματα και εγχειρίδια κανόνων και κανονισμών που διέπουν τα μαθήματα ειδίκευσης και επιλογής.

› Αναλυτική Βαθμολογία
΄Ενας φοιτητής μπορεί να ζητήσει επίσημο αντίγραφο της Αναλυτικής Βαθμολογίας (transcript) με τη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης στη Γραμματεία (Office of the Registrar). Όλα τα επίσημα αντίγραφα που εκδίδονται φέρουν την υπογραφή της Γραμματείας καθώς και την επίσημη σφραγίδα του Cyprus College. Αντίγραφα που δίδονται απευθείας στο φοιτητή φέρουν τη σφραγίδα “issued to student”. Η αναλυτική βαθμολογία δε δίδεται σε φοιτητές που έχουν οικονομικές οφειλές στο κολέγιο. Το κάθε αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας στοιχίζει €5 και καταβάλλεται την ώρα της αίτησης.
› Απόσυρση Μαθημάτων και Σπουδών

Απόσυρση από Μαθήματα
Είναι υποχρέωση του/της φοιτήτριας να αποσύρει επίσημα το/τα μάθημά(τα) του/της. Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση της φόρμας “Withdrawal”. Στην περίπτωση που δεν γίνει επίσημη δήλωση, τότε ο φοιτητής/τρια παραμένει εγγεγραμμένος/η στο μάθημα(τα) με όλες τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται αυτό (ακαδημαϊκές και οικονομικές).
Οι φοιτητές δεν λαμβάνουν πιστωτικές μονάδες για τα μαθήματα από τα οποία έχουν αποσυρθεί.
Όλες οι αποσύρσεις μαθημάτων υπόκεινται στην ακόλουθη χρεωστική πολιτική διδάκτρων:

Φθινοπωρινό & Εαρινό Τετράμηνο

Χρόνος απόσυρσης Χρέωση Διδάκτρων Χρέωση Διδάκτρων
Πριν ξεκινήσουν μαθήματα 0%
1η εβδομάδα μαθημάτων 20%
2η εβδομάδα μαθημάτων 30%
3η εβδομάδα μαθημάτων 50%
4η εβδομάδα μαθημάτων 75%
Μετά την 4η εβδομάδα μαθημάτων 100%

 

Καλοκαιρινή Περίοδος

Χρόνος απόσυρσης Χρέωση Διδάκτρων Χρέωση Διδάκτρων
Πριν ξεκινήσουν μαθήματα 0%
Κατά τις 3 πρώτες μέρες μαθημάτων 20%
Κατά τις 3 επόμενες μέρες μαθημάτων 50%
Μετά την 7η μέρα μαθημάτων 100%

 

Απόσυρση από το Κολέγιο
Είναι υπόχρεωση του/της φοιτήτριας να αποσύρει επίσημα την εγγραφή του/της από το κολέγιο. Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση της φόρμας “Withdrawal”. Στην περίπτωση που δεν γίνει επίσημη δήλωση, τότε ο φοιτητής/τρια παραμένει εγγεγραμμένος/η στο μάθημα(τα) με όλες τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται αυτό (ακαδημαϊκές και οικονομικές).

Διαδικασία Απόσυρσης
α) Απόσυρση από το φοιτητή/τρια
Οι φοιτητές έχουν την ευθύνη να αποσύρουν επίσημα το/τα μαθήμα/τα που δεν προτίθεται να ολοκληρώσουν. Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση και κατάθεση του ειδικού εντύπου “Withdrawal Form”, που διατίθεται και καταθέτεται στη Γραμματεία (Office of the Registrar). Οι φοιτητές που αποσύρουν μάθημα/τα τις ημερομηνίες που αναφέρονται παρακάτω, θα λάβουν ως βαθμό “W” o οποίος δεν επηρεάζει το γενικό μέσο όρο (G.P.A.)του φοιτητή/τριας.

 • Φθινοπωρινό και Εαρίνο Τετράμηνο: Τέλος 10ης εβδομάδας των μαθημάτων
 • Καλοκαιρινή Περίοδος: Τέλος 3ης εβδομάδας των μαθημάτων

Οι φοιτητές που δεν υποβάλουν επίσημη αίτηση απόσυρσης στη Γραμματεία εντός του πιο πάνω χρονικού διαστήματος θα συνεχίσουν να είναι εγγεγραμμένοι στα μαθήματα και εάν δεν ολοκληρώσουν τις απαιτήσεις των μαθημάτων τους, θα λάβουν ‘F’ ως τελικό βαθμό.
β) Απόσυρση από τον καθηγητή/τρια
΄Ενας καθηγητής μπορεί να ζητήσει την απόσυρση ενός φοιτητή/τριας από ένα μάθημα λόγω της μη συμμετοχής και/ή ακατάλληλης εγγραφής (ο φοιτητής δεν έχει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για το συγκεκριμένο μάθημα). Είναι αναγκαία η ενημέρωση της Γραμματείας (Office of the Registrar) από τον καθηγητή για οποιαδήποτε απόσυρση. Απόσυρση από τον καθηγητή μπορεί να γίνει κατά τις ημερομηνίες που ισχύουν πιο πάνω όπως και στην περίπτωση της απόσυρσης και από τους φοιτητές.

Σχετικά Αρχεία