Αναστάσης Σιάμισιης

Ειδικός Επιστήμονας

Πρόγραμμα: Τεχνικός Ηλεκτρολογίας (Δίπλωμα)

Campus: Λευκωσία

Status: Part Time

› Ακαδημαϊκά Προσόντα

Ακαδημαϊκός Τίτλος

Έτος

Ίδρυμα

Τμήμα

Τίτλος Διατριβής

Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

 

2007

Budapest University of Technology and Economics, Budapest (Hungary)

Ηλετρολογίας

Design of electrical installation of a three level building

Ανώτερο Δίπλωμα Τεχνικού Μηχανικού Ηλεκτρολογίας

2003

Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΤΙ)

Ηλετρολογίας

Design of the electrical service of a fast food restaurant

› Ιστορικό Εργοδότησης

Περίοδος Εργοδότησης

Εργοδότης

Τόπος

Θέση

Από

Μέχρι

2017

2018

CYPRUS COLLEGE

ΚΥΠΡΟΣ

Ειδικός Επιστήμονας

2016

2017

CYPRUS COLLEGE

ΚΥΠΡΟΣ

Ειδικός Επιστήμονας

› Δημοσιεύσεις
› Εκθέσεις
› Ερευνητικά Έργα
› Ακαδημαϊκές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες/Συμμετοήη σε Συμβούλια/Επιτροπές
› Βραβεύσεις/Διεθνείς Διακρίσεις
› Άλλες Διακρίσεις