Πιστοποιητικά - Διπλώματα - Πτυχία

Πιστοποιητικά - Διπλώματα - Πτυχία

Πιστοποιητικό

 

Το Πιστοποιητικό απαιτεί 60 ECTS (30–33 πιστωτικές μονάδες) και ολοκληρώνεται σε περίοδο ενός έτους.

 

Δίπλωμα

Το Δίπλωμα απαιτεί 120 ECTS (60–72 πιστωτικές μονάδες) και ολοκληρώνεται σε περίοδο δύο ετών.

 

Ανώτερο Δίπλωμα

Το Ανώτερο Δίπλωμα απαιτεί 180 ECTS (90 πιστωτικές μονάδες) και ολοκληρώνεται σε περίοδο τριών ετών.

 

Πτυχίο

Το Πτυχίο απαιτεί 240 ECTS (120-130 πιστωτικές μονάδες) και ολοκληρώνεται σε περίοδο τεσσάρων ετών.